พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวความคิดหลัก : การเดินทางของสายน้ำ

ขอบเขตงาน : จัดทำภาพยนต์เรื่อง การเดินทางของสายน้ำ ด้วยเทคนิคภาพยนต์ 4 มิติ 270 องศา พร้อมระบบแสง เสียง ระบบพ่นน้ำ พ่นลม และเทคนิค Hydraulic Lift ใช้สื่อ Multi-Touch Screen เพื่อสื่บค้นข้อมูล

งานที่เกี่ยวข้อง