อาคารธนารักษ์ 2 ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แนวความคิดหลัก : การเดินทางของเงินตรา เศรษฐกิจการค้า และชุมชนบนคาบสมุทรภาคใต้

ขอบเขตงาน : ออกแบบจัดแสดงนิทรรศการด้วยเทคนิคที่หลากหลาย เช่น VDO Mapping บนงานศิลปกรรมแผนที่ กิจกรรม AR Interactive ออกแบบจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์มูลค่าสูง โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์ตามหลักวิชาการ

งานที่เกี่ยวข้อง