ช่างประจำอาคาร (ศูนย์การเรียนรู้ฯ -ปฏิบัติงาน ตจว.)