บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด

ความเป็นมา

Image

บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด เป็นบริษัทลำดับที่ 13 ของกลุ่มบริษัทแปลน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2534 เป็นองค์กรธุรกิจที่ประกอบการอย่างสร้างสรรค์ มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้ความสำคัญและให้โอกาสแก่บุคคลได้แสดงศักยภาพ รวมถึงเป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมจรรโลงสังคม ตามวัตถุประสงค์แรกก่อตั้งกลุ่มบริษัทแปลน คือ “...ดำเนินธุรกิจไปพร้อมกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม...”

ชมผลงาน

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ

ปัญญาคือคุณค่าแห่งอนาคต สื่อสารและสร้างสรรค์ระบบคุณค่าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

เป้าหมายทางธุรกิจ

ทำธุรกิจต่อเนื่องอย่างมั่นคง ผลิตงานโดยคำนึงถึงคุณค่าและคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและศีลธรรมของสังคม

เป้าหมายองค์กร

พัฒนาศักยภาพของทีมงานและบุคคลอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้พนักงานใช้กระบวนการทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม เป็นองค์กรที่สร้างเงื่อนไขให้พนักงานมีความสุขร่วมกันจากการทำงาน ให้ผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงานเต็มศักยภาพของกิจการ

เป้าหมายทางสังคม วัฒนธรรม

องค์กรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม สร้างสรรค์กิจกรรม และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม สร้างสรรค์ผลงานที่จรรโลงวัฒนธรรม และสังคม