กิจกรรมเพื่อสังคม

เส้นทางธุรกิจสู่ “ชีวิต งาน สังคม อุดมคติ” กิจกรรมเพื่อสังคมของชาวแปลนตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เกิดจากความร่วมมือกัน ทั้งระหว่างพี่น้องชาวแปลน และกัลยาณมิตรจากหน่วยงานอื่นๆ ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการร่วมรับผิดชอบสังคม จึงทำให้ตลอด 40 ปีของแปลน มีกว่า 50 โครงการเพื่อสังคม ที่เกิดขึ้นจากการระดมแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ใช้ทักษะความสามารถในทางวิชาชีพที่ตนถนัด ตลอดจนการระดมทุนทรัพย์ ซึ่งโครงการของชาวแปลนที่ผ่านมา สอดคล้องและครอบคลุมทั้งปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของสังคม เช่น โครงการเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ โครงการสนับสนุนหรือสงเคราะห์ โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม และ โครงการเพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน ดังนั้น ชีวิตพวกเราชาวแปลนยังคงยืนยันที่จะไม่หยุดรับใช้สังคม และจะสืบทอดอุดมคติของการทำธุรกิจพร้อมรับผิดชอบสังคมให้แก่ชาวแปลนรุ่นใหม่สืบไป