-

ประเภทงาน

Image

พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้

Museum and Learning Center

ศึกษา วิจัย ออกแบบจัดทำแนวคิด ออกแบบก่อสร้าง ออกแบบตกแต่งภายใน จัดทำเนื้อหานิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ และศูนย์เรียนรู้ ออกแบบและผลิตสื่อจัดแสดงภายในด้วยเทคนิคหลากหลาย ออกแบบจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์มูลค่าสูง โดยคำนึงถึงหลักการอนุรักษ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

นิทรรศการหมุนเวียน และงานอีเวนท์

Temporary Exhibition and Event

ศึกษา และจัดทำข้อมูลนิทรรศการ ออกแบบจัดทำแนวคิดการจัดแสดง ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้งชุดนิทรรศการ จัดทำพิธีเปิด ออกแบบและจัดทำสื่อต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

มัลติมีเดีย ศิลปกรรมและประติมากรรม

Multimedia, Art & Sculpture

ศึกษา จัดทำข้อมูล ออกแบบ ผลิต และติดตั้งสื่อมัลติมีเดีย ศิลปกรรมและประติมากรรม ประกอบนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์เรียนรู้ ฯลฯ เช่น Movie Theater / Hologram / Mobile Application / Innomedia / Interactive Mapping / Game & Simulation / Light & Sound / Arts & Sculpture

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

งานออกแบบเพื่อคนทั้งมวล

Universal Design ( UD )

ศึกษา จัดทำข้อมูล ออกแบบ ผลิต และติดตั้งงานออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) เช่น จัดทำป้ายสื่อความหมายภาษา Braille จัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อผู้พิการทางสายตา เช่น QR Braille & Audio Description, Tactile Map และ Braille & Signage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

งานบริหาร พิพิธภัณฑ์ และศูนย์การเรียนรู้

Museum and Learning Center Management

จัดทำแผนแม่บท จัดทำแผนบริหารจัดการ บริหารจัดการโครงการ วางแผน และดำเนินงานการตลาด วางแผนและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ผลิตสื่อ บริหารจัดการการนำชมนิทรรศการและจุดเรียนรู้ จัดกิจกรรมเสริมนิทรรศการ และกิจกรรมตามโอกาสสำคัญ สำหรับพิพิธภัณฑ์ และศูนย์เรียนรู้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

งานศึกษาความเป็นไปได้ และงานจัดการความรู้

Feasibility and Knowledge Management

ดำเนินการศึกษา เก็บข้อมูลเพื่องานวิจัย งานจัดการความรู้ งานจัดทำและสนับสนุนข้อมูล รวมถึงงานวิเคราะห์และประเมินผล

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

งานอัตลักษณ์องค์กร

Corporate Identity ( CI )

ศึกษาแนวคิด และออกแบบงานอัตลักษณ์เฉพาะสำหรับองค์กร เช่น Symbol, Logo, Graphic, Signage, Stationary, Souvenir

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Image

หนังสือความรู้ หนังสือพิพิธภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

Publishing

ออกแบบ และผลิต หนังสือรวบรวมความรู้ หนังสือพิพิธภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม