หนังสือความรู้ หนังสือพิพิธภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

หนังสือความรู้ หนังสือพิพิธภัณฑ์ และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ

ขอบเขตงาน : ออกแบบ และผลิต หนังสือรวบรวมความรู้ หนังสือพิพิธภัณฑ์ และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ เช่น รายงานประจำปี ปฏิทิน สมุดบันทึก บัตรอวยพร แผ่นพับ สิ่งพิมพ์เฉพาะองค์กร รวมถึงออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ด้วยวัสดุพิเศษ

หมวดงานอื่น