คุ้งบางกระเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

งานจัดทำข้อมูลและจัดการความรู้

ขอบเขตงาน : ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูลชุมชน และสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ รวบรวมข้อมูลทะเบียนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายในพื้นที่ ร่าง และวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการฯ จัดทำกรอบโครงสร้างของระบบจัดเก็บข้อมูล จัดทำข้อมูล ถอดบทเรียน และการจัดการความรู้ จัดทำคู่มือการจัดการองค์ความรู้ จัดทำกรณีศึกษาองค์ความรู้ และชุดความรู้เดิมของพื้นที่ ถอดบทเรียนและวิเคราะห์การทำงานของโครงการฯ จัดหาและบริหารศูนย์ประสานงานโครงการฯ

งานที่เกี่ยวข้อง