สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

จัดทำแผนแม่บท

ขอบเขตงาน : ศึกษา รวมรวมข้อมูล สัมภาษณ์ สำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา จัดทำแผนแม่บทศูนย์เรียนรู้ฯ จัดทำแนวทางการออกแบบ ปรับปรุง และตกแต่งภายในอาคารศูนย์เรียนรู้ฯ กำหนดแนวคิด ออกแบบนิทรรศการ และศูนย์จัดแสดงภายในโครงการศูนย์เรียนรู้

งานที่เกี่ยวข้อง