บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). กรุงเทพมหานคร

งานศึกษาความเป็นไปได้ และงานจัดการความรู้

ขอบเขตงาน : จัดการความรู้และสื่อความองค์กร ผลิตสื่อ เช่น จดหมายข่าว นิทรรศการประจำตำบล ฯลฯ รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ และปรับปรุงข้อมูลโครงการ สังเคราะห์องค์ความรู้ในพื้นที่

งานที่เกี่ยวข้อง