ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, กรุงเทพมหานคร

งานวิจัย

ขอบเขตงาน : ดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึก (personal in-depth interview) เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยที่ทำให้สนใจจะลงทุนมากขึ้นในตลาดทุนไทย

งานที่เกี่ยวข้อง