สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูงระยอง และโรงเรียนกำเนิดวิทย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

งานวิจัย

ขอบเขตงาน : ศึกษา และรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร จากการสังเกต จากการสัมภาษณ์ เพื่อทำงานวิจัยเชิงคุณภาพ ให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ช่วยกำหนดทิศทางการจัดการสาธารณูปโภคเพื่อตอบสนองคุณภาพชีวิตของคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลากรของหน่วยงาน

งานที่เกี่ยวข้อง