ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ขอบเขตงาน : ออกแบบและจัดทำนิทรรศการภายในอาคาร เริ่มจากศึกษา จัดทำแนวทางบท และเขียนบทนิทรรศการ พัฒนาแบบ ผลิต และติดตั้งนิทรรศการ ออกแบบสร้างสรรค์สื่อจัดแสดง ประกอบด้วย กราฟิกนิทรรศการ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ และระบบมัลติมีเดีย เขียนและผลิตซอฟต์แวร์

งานที่เกี่ยวข้อง