อาคารศูนย์การเรียนรู้สื่อสาธารณะ องค์การกระจายเสียง และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) Thai PBS เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ขอบเขตงาน : ออกแบบและจัดทำนิทรรศการ ประกอบด้วยการผลิต VDO Wall ภาพยนตร์ (Stop Motion + VDO) ผลิต “พจนานุกรมยักษ์” ประติมากรรมรูปหนังสือขนาดใหญ่ จัดแสดง “เสียง” ที่ผู้ชมสามารถเลือกฟังเสียงผ่านหูฟังพร้อมมอนิเตอร์ภาพประกอบ จัดแสดงภาพ VDO Time Lapse ฉากรายการต่างๆ จัดพื้นที่กิจกรรมรูปแบบ Dynamic Information Graphic เป็นผนังข้อมูลระบบ Interactive และจุดกิจกรรม (Hands on) Stamp ข้อความลงบนโปสการ์ด จำลองบรรยากาศด้วยเทคนิคสื่อผสมทั้งภาพเคลื่อนไหว เสียง สิ่งพิมพ์ ของจัดแสดง จัดทำเว็บไซต์และการจัดเก็บข้อมูลมัลติมีเดีย

งานที่เกี่ยวข้อง