มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตงาน : ศึกษาข้อมูลและจัดทำนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำเสนอความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และธรรมชาติวิทยา เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ใกล้เคียง การจัดทำนิทรรศการเน้นให้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เยี่ยมชม ผ่านภาพกราฟิก, โมเดลจำลอง, ภาพยนตร์ Animation, Game-Based Learning, Information Touch Screen, สัตว์สตัฟฟ์, ของจัดแสดงต่างๆ ฯลฯ รวมทั้งจัดทำภูมิทัศน์ลานกลางพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นที่พักผ่อนสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ

งานที่เกี่ยวข้อง