พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวความคิดหลัก : ผจญภัยในโลกใต้ดิน

ขอบเขตงาน : ผจญภัยในโลกใต้ดินกับภาพพยนต์ 4 มิติ 360 องศา พร้อมระบบแสง เสียงเสมือนจริง โดยมีเทคนิคพื้นสั่นไหว ตื่นเต้น สมจริง ใช้สื่อ Multi-touch Screen เพื่อสืบค้นข้อมูล

งานที่เกี่ยวข้อง