ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

แนวความคิดหลัก : จากแสงแรก สู่แสงนิรันดร์ ( From First to Long-Lasting Light )

ขอบเขตงาน : ออกแบบและผลิตงานสื่อจัดแสดง ออกแบบและจัดทำสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ สื่อกราฟิกนิทรรศการ ออกแบบ และจัดทำระบบป้ายเพื่อผู้พิการทางสายตา ออกแบบ และจัดทำภูมิสถาปัตยกรรม

งานที่เกี่ยวข้อง