พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวความคิดหลัก : มหัศจรรย์พันธุกรรม

ขอบเขตงาน : จัดแสดง 4D Presentation เทคนิคผสมและโอบล้อมทิศทาง 360 องศา VDO Mapping ลงบนศิลปกรรม 3 ชุด พร้อมเทคนิคพิเศษ Wind Effect พ่นลมไปยังผู้ชม Strobe Light มีแสงเหมือนฟ้าแลบ และ Dynamic Light Wall 360 องศา เปิด-ปิด ตามจังหวะเสียง

งานที่เกี่ยวข้อง