อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ขอบเขตงาน : ออกแบบจัดทำนิทรรศการ. ออกแบบจัดทำสื่อมัลติมีเดีย. ออกแบบก่อสร้างงานระบบแสง และเสียง. ออกแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า และปรับอากาศ

งานที่เกี่ยวข้อง