ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

แนวความคิดหลัก : ชีวิต มั่นคง ด้วยการลงทุน (Futuristic)

ขอบเขตงาน : ศึกษา วิจัย ความต้องการและความคิดเห็นของบุคคลที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มเป้าหมายต่อการจัดสร้างศูนย์การเรียนรู้ตลาดทุนไทย และออกแบบก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ ในรูปแบบ Interactive Self-Discovery Center โดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เยี่ยมชม

งานที่เกี่ยวข้อง