พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แนวความคิดหลัก : ป่ากลางคืน ( Wildlife in the Night )

ขอบแขตงาน : จำลองบรรยากาศ “ป่ากลางคืน” ผ่านงานศิลปกรรมพืชพรรณ สัตว์ป่า ผสมสื่อ Multimedia เลียนแบบเสียงธรรมชาติ มี Model ต้นไทร Hologram สัตว์ป่ากินลูกไทร มีสัตว์ผู้ล่า สัตว์หายาก Painting ธารน้ำประกอบการฉายภาพบนพื้นน้ำเสมือนจริง Sound Effect เสียงธรรมชาติ พร้อม Lighting กำหนดแสงเฉพาะจุด

งานที่เกี่ยวข้อง