บริษัท นายเลิศ จำกัด, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร

แนวความคิดหลัก : มรดกแห่งความรักความผูกพันของครอบครัวนายเลิศ มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของสังคมไทย

ขอบเขตงาน : สำรวจและจัดทำทะเบียนวัตถุ คัดเลือกและออกแบบการจัดแสดงวัตถุ ออกแบบและจัดทำนิทรรศการบ้านปาร์คนายเลิศ

งานที่เกี่ยวข้อง