ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จ.นครราชสีมา

ขอบเขตงาน : ศึกษาและจัดทำข้อมูลเนื้อหานิทรรศการ ออกแบบ ก่อสร้าง และติดตั้ง ชุดนิทรรศการ จัดทำวีดิทัศน์ ศิลปกรรม และมัลติมีเดีย ออกแบบผังรวม ระบบ ภูมิทัศน์นอกอาคาร (ภูมิสถาปัตย์) และออกแบบตกแต่งภายใน บริหารจัดการอาคารและสื่อจัดแสดงเป็นเวลา 24 เดือน

งานที่เกี่ยวข้อง